Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Pallethandel de Boer een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.

b. Dag: kalenderdag;

c. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de opdrachtgever of de Adviseur-verkoper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

d. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon als kopende partij bij de overeenkomst welke bevoegd is namens zijn organisatie koopovereenkomsten aan te gaan;

e. Ontbindingstermijn: de termijn waarbinnen het recht van ontbinding overeenkomstig artikel 11 van de Algemene Voorwaarden kan worden uitgeoefend;

f. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: betreft iedere overeenkomst tussen de Adviseur-verkoper en de opdrachtgever, die wordt gesloten, met de Adviseur-verkoper ter plaatse, op een andere plaats dan de verkoopruimte van de Adviseur-verkoper. Onder een overeenkomst buiten verkoopruimte wordt ook verstaan de situatie dat door de opdrachtgever een aanbod is gedaan aan de Adviseur-verkoper onder dezelfde omstandigheden. Een overeenkomst buiten verkoopruimte komt ook tot stand indien de overeenkomst wordt gesloten in de verkoopruimte van de Adviseur-verkoper of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, direct nadat de opdrachtgever is persoonlijk en individueel is aangesproken in aanwezigheid van de Adviseur-verkoper op een plaats die niet de verkoopruimte van de Adviseur-verkoper is of het betreft een overeenkomst die wordt gesloten tijdens een excursie die door de Adviseur-verkoper is georganiseerd met als doel en effect de promotie en verkoop van zaken of diensten aan de opdrachtgever;

g. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de Adviseur-verkoper en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Adviseur-verkoper en opdrachtgever waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

h. Recht op ontbinding: het recht om de overeenkomst op grond van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden te ontbinden;

i. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de Adviseur-verkoper op permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de Adviseur-verkoper gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent of iedere virtuele ruimte (zoals een webshop of Social Media pagina) waar de Adviseur-verkoper gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent;

j. Adviseur-verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.


ARTIKEL 2 – GEGEVENS PALLETHANDEL DE BOER

Pallethandel de Boer Zaandam
Handelend onder de naam:Pallethandel de Boer

Vestigingsadres:
Hof van Zaenden 71
1508 XD Zaandam

Telefoonnummer: 075 - 61731 00
E-mailadres: info@pallethandeldeboer.nl


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pallethandel de Boer en op elke tot stand gekomen overeenkomst.

2. De algemene voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst aan de koper ter hand gesteld. Wanneer de overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, dan kan Pallethandel de Boer  de algemene voorwaarden via elektronische weg verstrekken. De koper moet dan de mogelijkheid hebben de algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Indien noodzakelijk zullen de algemene voorwaarden door Pallethandel de Boer  worden opgestuurd.

3. Als naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, dan is lid 2 overeenkomstig van toepassing. Indien de algemene voorwaarden in strijd met elkaar zijn dan kan de koper zich beroepen op de voor hem meest gunstige bepalingen.


ARTIKEL 4 – AANBOD

1. Het aanbod van Pallethandel de Boer wordt zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. De beschrijving van het product dient voldoende specifiek te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

2. Indien Pallethandel de Boer gebruikmaakt van afbeeldingen op zijn website/offertes geven deze het product zo waarheidsgetrouw als mogelijk weer. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pallethandel de Boer niet.

3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


ARTIKEL 5 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van Pallethandel de Boer. De aanvaarding geschiedt indien de koper voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan bevestigt Pallethandel de Boer dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.

3. Pallethandel de Boer kan zich binnen de wettelijke kaders laten informeren of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Pallethandel de Boer op grond van dit onderzoek goede grond heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

4. De overeenkomst komt niet tot stand indien Pallethandel de Boer het woonadres, dan wel vestigingsadres van de koper niet kan vaststellen.


ARTIKEL 6 – PRIJS

1. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke Pallethandel de Boer van (toe)leveranciers betrekt, prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is Pallethandel de Boer gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. De in het aanbod van de producten prijzen worden weergegeven met inbegrip van alle belastingen. Als door de aard van het product de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, wordt voor zover van toepassing de volgende informatie verstrekt:

a. de manier waarop de prijs moet worden berekend;

b. alle extra vracht-, leverings- of portokosten;

c. indien de vracht-, leverings- of portokosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

3. Indien de prijzen van producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Pallethandel de Boer geen invloed op heeft, kan Pallethandel de Boer deze producten met variabele prijzen aanbieden. Dat het variabele prijzen betreffen wordt waar mogelijk bij het aanbod vermeld.

4. Gegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten en/of catalogi.


ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Pallethandel de Boer staat in voor het beantwoorden van de producten aan de overeenkomst zoals de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande verplichtingen.

2. Pallethandel de Boer is verplicht de opdrachtgever de betaalde prijs terug te betalen of de producten op enigerlei wijze te vervangen, te herstellen of te onderhouden, wanneer die niet voldoen aan de specificaties of aan enige andere vereisten die geen verband houden met de wettelijke verplichting om de zaak te leveren die voldoet aan de overeenkomst.

3. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik.


ARTIKEL 8 – LEVERING EN UITVOERING

1. Pallethandel de Boer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestelling van producten.

2.Indien het product dient te worden bezorgd bij een opdrachtgever, dan geldt het adres dat de opdrachtgever aan Pallethandel de Boer heeft verstrekt, als plaats van levering.

3. Indien de levering van het product niet mogelijk is, zal Pallethandel de Boer trachten een vervangend product te leveren. Aan de opdrachtgever wordt duidelijk gecommuniceerd dat het een vervangend artikel betreft.


ARTIKEL 9 – BETALING

1. Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van Pallethandel de Boer te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door Pallethandel de Boer aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Tenzij anders wordt overeengekomen.

2. De betaling moet geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. Bij een opdrachtgeverenkoop kan Pallethandel de Boer de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

3. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten dan dient te betaling te geschieden volgens een daarvoor gekozen betaalmethode, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Indien de koper betalingsgegevens dient te verstrekken, is de koper verplicht de juiste gegevens te verstrekken. Wanneer onjuiste gegevens zijn verstrekt dan is de koper gehouden dit onverwijld aan Pallethandel de Boer te melden.

5. Pallethandel de Boer heeft het recht bij wanbetaling redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Indien bedrijfskleding op maat wordt besteld, is de koper verplicht na verloop van één jaar de kleding af te nemen, tenzij anders overeengekomen.


ARTIKEL 10 – KOSTEN

1. Pallethandel de Boer kan kosten voor het gebruik van een betaalmiddel in rekening brengen bij de koper. Deze kosten bedragen ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Pallethandel de Boer.

2. Bij bestellingen die verzonden worden binnen Nederland onder de € 250,00 (exclusief BTW) berekent Pallethandel de Boer € 7,50 verzend- en afhandelingskosten. Bij bestellingen boven de € 250,00 (exclusief BTW) worden geen verzendkosten gerekend.

3. Betreft het een grote en/of zware bestelling dan kunnen afwijkende verzendkosten gelden.

4. Indien de koper er voor kiest de bestelling gedeeltelijk te laten verzenden, kunnen er ook extra verzendkosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 11 – RECHT OP ONTBINDING

1. De opdrachtgever kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken vanaf;

a. de dag waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;

b. de dag waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

c. de dag waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

d. de dag waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

2. Pallethandel de Boer is verplicht de opdrachtgever goed te informeren over het bestaan, de termijn en de voorwaarden van de bedenktijd en de gevolgen van het inroepen van de bedenktijd. Ook dient Pallethandel de Boer de opdrachtgever een modelformulier voor ontbinding ter beschikking te stellen.

3. Indien Pallethandel de Boer nalaat aan de eisen in lid 2 van dit artikel te voldoen dan kan de in lid 1 bedoelde termijn verlengd worden met 14 kalenderdagen nadat de vereiste informatie alsnog is verstrekt, doch met ten hoogste twaalf maanden.

4. De opdrachtgever oefent het recht van ontbinding, zoals bedoeld in lid 1, uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of een ander daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Pallethandel de Boer.

5. Indien de opdrachtgever op elektronische wijze via de website van de Adviseur-verkoper een verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan bevestigt Pallethandel de Boer onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.

6. Het is aan de opdrachtgever te bewijzen dat hij het recht van ontbinding op juiste en tijdige wijze heeft uitgeoefend.

7. De bovenstaande leden zijn enkel van toepassing indien het een overeenkomst op afstand betreft of wanneer het een overeenkomst buiten de verkoopruimte betreft voor een bedrag hoger dan €50,00.


ARTIKEL 12 – UITSLUITING ONTBINDING

De opdrachtgever komt geen recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 11, toe bij:

a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken gebonden is aan schommelingen op financiële markten waarop Pallethandel de Boer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voor doen;

b. een overeenkomst waarbij de opdrachtgever Pallethandel de Boer specifiek heeft verzocht om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar de opdrachtgever niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

c. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;

d. een overeenkomst opdrachtgeverenkoop betreffende: - de levering van volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; - de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; - de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

e. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.


ARTIKEL 13 – VERGOEDING BETALING

1. Pallethandel de Boer vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de opdrachtgever ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.

2. Pallethandel de Boer komt de in lid 1 van dit artikel bedoelde verbintenis na, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de opdrachtgever is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de opdrachtgever rustende verbintenissen, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk met een ander betaalmiddelheeft ingestemd en met dien verstande dat de opdrachtgever hierdoor geen kosten mag hebben.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is Pallethandel de Boer niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de opdrachtgever uitdrukkelijk voor een andere wijze dan door Pallethandel de Boer aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

4. Tenzij Pallethandel de Boer heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de opdrachtgever eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde verbintenis nadat Pallethandel de Boer de producten heeft ontvangen of de opdrachtgever heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.


ARTIKEL 14 – TERUGZENDEN PRODUCTEN

1. Tenzij Pallethandel de Boer heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, zendt de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in artikel 11 lid 5 bedoelde verklaring de door hem ontvangen zaken terug of overhandigt deze aan Pallethandel de Boer of aan een persoon die door Pallethandel de Boer is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.

2. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Pallethandel de Boer heeft nagelaten de opdrachtgever mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.

3. De opdrachtgever is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als het gebruik van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak wanneer Pallethandel de Boer heeft nagelaten informatie te verstrekken over het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 11.


ARTIKEL 15 – HERROEPING AANBOD

De opdrachtgever kan zijn aanbod tot het aangaan van de overeenkomst herroepen op de wijze zoals bepaald in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven in eigendom van Pallethandel de Boer zolang het totaal uit alle afgesloten overeenkomsten verschuldigde bedrag niet is voldaan.


ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

Pallethandel de Boer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist dan wel ondeskundig gebruik van de geleverde producten. Zo acht Pallethandel de Boer zich bijvoorbeeld niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik of verkeerd gebruik van dierengeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen.


ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Pallethandel de Boer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze zullen ook toepasselijk zijn op bestaande koopovereenkomsten.


ARTIKEL 19 – PRIVACY

De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Pallethandel de Boer. Het klantenbestand wordt enkel gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. De gegevens worden nimmer aan derden overlegd.


ARTIKEL 20 – KLACHTENREGELING

1. Indien de koper klachten heeft omtrent de uitvoering van de overeenkomst dienen deze klachten binnen 14 dagen omschreven worden ingediend bij Pallethandel de Boer, nadat het gebrek in het product zich heeft geopenbaard.

2. De klacht wordt binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat de klacht is ontvangen, behandeld.

3. Indien Handelsonderneming langere tijd nodig heeft om de klacht te behandelen, zal de koper binnen veertien dagen hiervan op de hoogte worden gebracht.


ARTIKEL 21 – GESCHILLEN

Alle overeenkomsten, waar deze voorwaarden van toepassing op zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.


Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaringen op onze website te verbeteren en om ons websiteverkeer te analyseren. Gaat u voor een optimaal werkende website? Kies dan voor Accepteren. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.